Skip links

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Vidimatic is onderdeel van het bedrijf Blacklemon [KvK 34220074], gevestigd te Utrecht, Lange Nieuwstraat 105, 3412PG.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Vidimatic aangaat.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vidimatic.
Diensten: de door Vidimatic aan de Opdrachtgever geleverde diensten, op basis van de Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Diensten van Vidimatic

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vidimatic geleverde Diensten, tenzij tussen onderlinge overeenstemming hiervan is afgeweken. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn bij een Overeenkomst niet van toepassing.
Vidimatic is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De Opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 3. Offertes

Offertes van Vidimatic zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
De door Vidimatic opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vidimatic is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Vidimatic daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vidimatic anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Vidimatic niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering

De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Vidimatic van een mondelinge of schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever verstrekt Vidimatic tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
Vidimatic voert de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Vidimatic het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Vidimatic verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

Artikel 5. Betaling

Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Vidimatic, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.
De Opdrachtgever dient de betaling te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door Vidimatic aangewezen bankrekening, uiterlijk tien (10) werkdagen na de levering van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling geldt de dag van creditering van de bankrekening van Vidimatic als de dag van betaling.
Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingingen zijn in Euro en zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
Vidimatic zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Vidimatic het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de Opdrachtgever, de nakoming van alle verbintenissen van Vidimatic jegens de Opdrachtgever op te schorten. Tevens is Vidimatic alsdan gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met vier procent (4%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Vidimatic is ontvangen. De Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Vidimatic moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.
Indien in de financiële positie van de Opdrachtgever na het totstandkomen van de Overeenkomst, doch voor de aflevering van de Diensten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Vidimatic gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
Vidimatic kan de vorderingen uit hoofde van alle transakties overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze van Vidimatic.

Artikel 6. Duur en beïndiging

De Overeenkomst tussen Vidimatic en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Vidimatic is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door Vidimatic en/of indien de Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
Vidimatic heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 7. Annulering

Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt Vidimatic zich het recht voor nakoming te eisen.
Indien Vidimatic een annulering accepteert, is Vidimatic gerechtigd aan de Opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 50% van het bedrag, dat met de Overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Vidimatic geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etcetera, blijven eigendom van Vidimatic totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Vidimatic gesloten overeenkomsten is nagekomen.
Vidimatic behoudt het recht producties te voorzien van het eigen logo, voorzover hierover geen andere afspraken in de overeenkomst zijn gemaakt.
De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Vidimatic zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vidimatic gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Vidimatic zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vidimatic niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Vidimatic zich de rechten en bevoegdheden voor die Vidimatic toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door Vidimatic verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Vidimatic verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Vidimatic openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Vidimatic behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Modellen

Vidimatic behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van Vidimatic mogen niet rechtstreeks met de modellen contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen, tenzij vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt met Vidimatic. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van Vidimatic, zijn niet bindend voor het model, noch voor Vidimatic.
Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.
Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen, is Vidimatic gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen, plus een opslag van EUR 1200,- per model, per jaar of een gedeelte daarvan dat de onrechtmatige publicatie duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de opdrachtgever.
Vidimatic is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken, te laat zijn of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van Vidimatic. Van grove schuld of nalatigheid van Vidimatic is in elk geval geen sprake als modellen niet mee willen werken aan opnames of castings of ziek zijn. Verder is van grove schuld en nalatigheid geen sprak als de via Vidimatic geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met opdrachtger aangingen.

Artikel 12. Verplichtingen van Vidimatic

Vidimatic zal zorg dragen voor de levering van de Diensten met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
Vidimatic behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.
De Diensten worden door Vidimatic geleverd zonder enige garanties ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, deugelijkheid en geschiktheid.
De overeengekomen startdatum is een streefdatum. Vidimatic behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen. Onverminderd is de Opdrachtgever verplicht aan de betalingsverplichting zoals omschreven in artikel 5 te voldoen.

Artikel 13. Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever zal de Diensten met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst afnemen.
De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Diensten bij aanvang op juistheid te controleren en eventuele tekortkomingen schriftelijk te melden aan Vidimatic.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Het is de Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden,
het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen,
het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen,
het aanleveren van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Vidimatic aangeboden Diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden,
het aannemen van een valse identiteit,
het beperken van derden in de mogelijkheid de door Vidimatic aangeboden Diensten te gebruiken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Vidimatic kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkoment uit de relatie met Vidimatic, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door Vidimatic.
Vidimatic is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of hun begeleiders.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten is Vidimatic slechts voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij Vidimatic meldt.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Vidimatic op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
De Opdrachtgever vrijwaart Vidimatic voor alle aanspraken op een schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten van Vidimatic.
De aansprakelijkheid van Vidimatic is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende aan Opdrachtgever verzonden factuur.
In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 15. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Vidimatic onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen bij Vidimatic of dat van haar leveranciers.
Vidimatic is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Vidimatic is dan niet gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien Vidimatic bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle door Vidimatic gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit een met Vidimatic gesloten Overeenkomst worden, indien tussen Vidimatic en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, daaronder mede begrepen voorzieningen in kort geding, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats van de Opdrachtgever, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Vidimatic en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.